preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
eTwinning

Dabar 2020.

Facebook škole

Upisi u srednju

Brojač posjeta
Ispis statistike od 18. 10. 2016.

Ukupno: 208167
Ovaj mjesec: 2616
Raspored zvona

 

  A TURNUS
1. sat 8:00 - 8:40
2. sat 8:45 - 9:25
3. sat 9:35 - 10:15
4. sat 10:25 - 11:05
5. sat 11:10 - 11:50
6. sat 11:55 - 12:35
7. sat 12:40 - 13:20

 

  B TURNUS
0. sat 13:15 - 13:55
1. sat 14:00 - 14:40
2. sat 14:45 - 15:25
3. sat 15:35 - 16:15
4. sat 16:25 - 17:05
5. sat 17:10 - 17:50
6. sat 17:55 - 18:35
7. sat 18:40 - 19:20

 

Priloženi dokumenti:
animated bell.gif

vijesti

Obavijest o rezultatima natječaja

 

Obavještavamo vas da su prema natječaju koji je objavljen dana 8.10.2020. do 16.10.2020. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića za sljedeća radno mjesta izabrani kandidati: 

 

 

1. Lucija Starčević, radno mjesto učitelj geografije

2. Tomislav Ćališ, radno mjesto učitelj povijesti

3. Dina Klarin, radno mjesto učitelj biologije i kemije

4. Laura Pakšec, radno mjesto učitelj razredne nastave

5. Kristin Balenović, radno mjesto učitelj razredne nastave

6. Ivana Bertović, radno mjesto učitelj informatike

7. Gabrijela Crnjak, radno mjesto učitelj engleskog jezika

 

koji udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanima sklopljen ugovor o radu 30.10.2020. 

 

 

Ravnatelj: 

Darko Kovačević, prof. 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 11. 2020. 17:03

Obavijest o vrednovanju kandidata prijavljenih na natječaj

OBAVIJEST O VREDNOVANJU KANDIDATA

PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji je raspisan

8.10. 2020. do 16. 10. 2020. za  radna mjesta učitelja/učiteljicu:

 

 

povijesti, da će se vrednovanje obaviti u

 utorak,  27. 10. 2020.   u   10,30    sati.

 

 

Pozvani kandidati: Matea Kolar, Tomislav Ćališ, Marija Širanović, Tina Ivanišević Grabovac, Ivan Kolarec, Marija Džalo, Davor Činčak, Jelena Stričak, Ena Klepić, Zoran Miličević Capak, Dino Štrbo, Klara Petroci, Ivan Arapović, Tomislav Šerbeđija, Slavko Zovko, Dušan Kulaš, Ante Živković, Nives Ćavar, Dalibor Perković, Melina Hapadžić, Tanja Maretić, Tomislav Tomašković, Nikolina Jurković

 

 

 

 

 

geografije,  da će se vrednovanje obaviti u

utorak, 27.10. 2020. u 13,00 sati

 

Pozvani kandidati: Marija Širanović, Ana Petković, Lucija Starčević, Antonija Nemet, Turi Nives,Davorin Daloš,Vlatka Marić, Sandra Greguričević, Dragan Jović, Melina Habadžić, Ivan Čirjak, Nikolina Tolj, Branimir Barbarić

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

kemije i biologije, da će se vrednovanje obaviti u

                       srijedu, 28. 10. 2020. u 13,00 sati

 

 

Pozvani kandidat: Dina Klarin

------------------------------------------------------------------------

                           

 

           

razredne nastave,  da će se vrednovanje obaviti u

                             srijedu 28. 10. 2020. u  13,00    sati

 

Pozvani kandidati: Balenović Kristin, Laura Pakšec,

                               Martina Kubiv

-------------------------------------------------------------------------

 

 

informatike,  da će se vrednovanje obaviti u

                     srijedu, 28. 10. 2020. u      13,30       sati

 

 

Pozvani kandidati: Ivana Bertović, Berislav Išgum

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

engleskog jezika, da će se vrednovanje obaviti u

                            srijedu, 28. 10. 2020.  u 14,00 sati

 

Pozvani kandidati: Ana Bačić, Vlatko Bognar, Marija Žabica,Ivona Lovreković, Gabrijela Crnjak, Martina Žugaj

 

 

Pozvani su kandidati koji ispunjavaju uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi koji su završili studijski program i smjer prema točki a) a za radno mjesto učitelja informatike pod točkom b.

                  

 

          Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 22. 10. 2020. 08:00

Obavijest o natječaju

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10. ispr., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 13. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnika) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35 objavljuje:

 

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

 

 1. Učitelja/ice biologije i kemije, 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme 28 sati

                                                                tjedno, rad u bolničkim odjelima

 

 1. Učitelja/ice povijesti     1 izvršitelj,         određeno, puno radno vrijeme

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave  2 izvršitelja,   određeno, puno radno vrijeme

 

 1. Učitelj/ica engleskog jezika  1  izvršitelj,   određeno puno radno vrijeme

 

 1. Učitelj/ica geografije       1   izvršitelj       neodređeno puno radno vrijeme

 

 1. Učitelj/ica informatike      1   izvršitelj       neodređeno puno radno vrijeme         

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 

Uvjeti: Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/ 09., 92/ 10., 105/ 10., 90/ 11., 5./ 12., 16/ 12., 86/ 12., 126/12., 94/13., 152/ 14., 7/ 17., 68/ 18.)    i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).

 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

 • Životopis
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o državljanstvu
 • Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od   dana raspisivanja natječaja
 • Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja

 

 

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Kandidat /kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121./17.), članka 48.f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.,  58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića. Na mrežnim stranicama Škole bit će objavljena obavijest i upute kandidatima o načinu, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja minimalno 5 dana prije datuma održavanja vrednovanja kandidata.

 

 

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedenog natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Natječaj je otvoren od 8. listopada 2020. godine do 16. listopada. 

 

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:

 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35, s naznakom „za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole   www.os-igkovacic-zg.skole.hr

 

 

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Plavšić  datum: 8. 10. 2020. 08:00

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog na stranicama HZZZ-e i škole dana 5. 6. 2020. god.

 

Obavještavamo  Vas da je po natječaju za radno mjesto:

 

Učitelja/ce biologije na neodređeno, puno radno vrijeme izabrana Zorica Cvanciger, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu,  s početkom rada od 1. 9. 2020.

 

Ravnatelj:    Darko Kovačević, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 3. 7. 2020. 08:00

Obavijest o vrednovanju kandidata prijavljenih na natječaj

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji je raspisan 5. 6. 2020. do 15. 6. 2020. za  radno mjesto

učitelja/učiteljicu biologije

da će se vrednovanje obaviti u utorak, 30. 6. 2020.   u 11 sati.

 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi koji su završili studijski program i smjer prema točki a).

Pozvani kandidati: 

1. Marija Ramljak
2. Zorica Cvanciger
3. Anja Nikolić
4. Tea Barić
5. Marcela Jadrić
6. Sara Vodogaz
7. Tanja Zovkić
8. Adrijana Čavlović
9. Mateja Miklečić

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 19. 6. 2020. 12:20

Natječaj za učitelja/icu biologije

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10. ispr., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 13. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnika) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35 objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

 1. Učitelja/ice biologije, 1 izvršitelj,  na neodređeno - puno radno vrijeme

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 

Uvjeti: Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/ 09., 92/ 10., 105/ 10., 90/ 11., 5./ 12., 16/ 12., 86/ 12., 126/12., 94/13., 152/ 14., 7/ 17., 68/ 18.)    i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

 • Životopis
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o državljanstvu
 • Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
 • Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Kandidat /kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121./17.), članka 48.f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.,  58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića. Na mrežnim stranicama Škole bit će objavljena obavijest i upute kandidatima o načinu, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja minimalno 5 dana prije datuma održavanja vrednovanja kandidata.

 

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedenog natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:

 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35, s naznakom „za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole   www.os-igkovacic-zg.skole.hr

 

 

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 6. 2020. 08:00

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog na stranicama HZZZ i škole dana 2. 1. 2020. god.

 

Izvješćujemo Vas da je po natječaju za radno mjesto:

 

učitelja razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme izabrana Balenović Kristin, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu.

 

 

                                           Ravnatelj    Darko Kovačević, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 17. 1. 2020. 14:21

Vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj

OBAVIJEST O VREDNOVANJU KANDIDATA

PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji je raspisan

2. 1. 2020. do 10. 1. 2020. za  radno mjesto učitelja/učiteljicu razredne nastave

da će se vrednovanje obaviti u četvrtak, 16. 1. 2020.   u 13 sati.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 1. 2020. 08:00

Natječaj za učitelja/icu razredne nastave

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10. ispr., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 13. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnika) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35 objavljuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

 1. Učitelja/ice razredne nastave, 1 izvršitelj,  na određeno, puno radno vrijeme

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 

Uvjeti: Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/ 09., 92/ 10., 105/ 10., 90/ 11., 5./ 12., 16/ 12., 86/ 12., 126/12., 94/13., 152/ 14., 7/ 17., 68/ 18.)    i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

 • Životopis
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o državljanstvu
 • Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
 • Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, email adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Kandidat /kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121./17.), članka 48.f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.,  58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića. Na mrežnim stranicama Škole bit će objavljena obavijest i upute kandidatima o načinu, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja minimalno 5 dana prije datuma održavanja vrednovanja kandidata.

 

 

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedenog natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:

 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35, s naznakom „za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole   www.os-igkovacic-zg.skole.hr

 

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.

 

Natječaj otvoren od 2. 1. do 10. 1. 2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 2. 1. 2020. 08:00

Obavijest o rezultatima natječaja

                  OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

                         MESIĆEVA 35, 10000 ZAGREB

                           TEL: 01 4680 643, FAX: 01 4680 646

                          e-mail: osigk-zg@os-igkovacic-zg.skole.hr

KLASA:112-07/19-01/1

URBROJ:251-151-19-1

 8. 11. 2019.

 

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog na

               stranicama HZZZ i škole dana 3. 10. 2019. god.

 

Izvješćujemo Vas da je po natječaju za radno mjesto:

 

učitelja hrvatskog jezika na neodređeno, puno radno vrijeme izabran Alen Milković, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanim sklopljen ugovor o radu

 

učitelja hrvatskog jezika na određeno, puno radno vrijeme izabrana Gabrijela Crnjak, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

učitelja matematike i fizike na neodređeno, puno radno vrijeme izabrana Jela Galić, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

učitelja povijesti na određeno,puno radno vrijeme izabran Tomislav Ćališ koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanim sklopljen ugovor o radu

 

učitelja geografije na određeno, puno radno vrijeme izabrana Lucija Starčević koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

učitelja engleskog jezika na određeno, puno radno vrijeme izabrana Balenović Kristin koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

učitelja njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme izabrana Juratek Zorislava koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

                                           Ravnatelj    Darko Kovačević, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Kristina Kos  datum: 8. 11. 2019. 14:24

Obavijest o vrednovanju kandidata prijavljenih na natječaj

OBAVIJEST O VREDNOVANJU KANDIDATA

PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji je raspisan 3. 10. 2019. do 11. 10. 2019.  da će se vrednovanje obaviti za radno mjesto:

 

 

 1. Učitelja/učiteljicu njemačkog jezika u četvrtak, 24. 10. 2019. u 12,15 sati
 2. Učitelja/učiteljicu matematike i fizike u četvrtak, 24. 10. 2019. u 13,00 sati

-------------------------------------------------------------------------

 

 1. Učitelja/učiteljicu engleskog jezika u petak, 25. 10. 2019. u 13,00 sati

---------------------------------------------------------------------------

 

 1. Učitelja/učiteljicu povijesti u utorak 29. 10. 2019. u 13,00 sati

----------------------------------------------------------------------------

 1. Učitelja/učiteljicu geografije u utorak, 29. 10. 2019. u 12,15 sati

-----------------------------------------------------------------------------

 1. Učitelja/učiteljicu hrvatskog jezika na neodređeno vrijeme u srijedu, 30. 10. 2019. u 11,45

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 1. Učitelja/učiteljicu hrvatskog jezika na određeno vrijeme u četvrtak, 31. 10. 2019. u 13,00 sati.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Vrednovanje će biti usmeno, a  provest će se u prostorijama škole – soba ravnatelja.

 

 

                                  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 18. 10. 2019. 08:00

Natječaji

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10. ispr., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 13. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnika) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35 objavljuje:
 
 
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta
 
 
1. Učitelja/ice hrvatskog jezika, 1 izvršitelj,  na neodređeno, puno radno vrijeme
2. Učitelja/ice hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme
3. Učitelja/ice engleskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme
4. Učitelja/ice matematike i fizike, 1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme
5. Učitelja/ice povijesti, 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme
6. Učitelja/ice geografije, 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme
7. Učitelja/ice njemačkog jezika, 1 izvršitelj, na neodređeno, 15 sati tjedno radno vrijeme, rad u bolničkim odjelima.
 
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).
 
Uvjeti: Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/ 09., 92/ 10., 105/ 10., 90/ 11., 5./ 12., 16/ 12., 86/ 12., 126/12., 94/13., 152/ 14., 7/ 17., 68/ 18.)    i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).
 
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 
- Životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Dokaz o državljanstvu
- Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
- Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja
 
 
 
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
 
 
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, email adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Kandidat /kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121./17.), članka 48.f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.,  58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
 
 
 
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića. Na mrežnim stranicama Škole bit će objavljena obavijest i upute kandidatima o načinu, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja minimalno 5 dana prije datuma održavanja vrednovanja kandidata.
 
 
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedenog natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja.
 
Natječaj je otvoren od 3. listopada i traje do 10. listopada. 
 
Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:
 
Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35, s naznakom „za natječaj“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole   www.os-igkovacic-zg.skole.hr
 
 
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.
  :: opširnije :: 


objavio: Martina Plavšić  datum: 3. 10. 2019. 08:00

Obavijest o rezultatima natječaja

obavještavamo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice povijest koji je objavljen dana 15. 4. 2019. do 23. 4. 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića izabran Tomislav Ćališ,

koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanim sklopljen ugovor o radu 10. 5.  2018.

 

Ravnatelj: Darko Kovačević, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Plavšić  datum: 22. 5. 2019. 19:02

Natječaj za radno mjesto učitelja povijesti

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13,  152/14. 07/17 i 68/18) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto (M/Ž)

 

 

 1. Učitelja povijesti (M/Ž) – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno 40 sati                                                       

                                                                                                      

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 

 • Životopis
 • Domovnica – kopija
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – kopija diplome
 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema članku 106., ne starije od  dana raspisivanja natječaja
 • Podaci o radnom stažu evidentiranom u HZMO

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1 do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017).

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje molbi je  (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj započinje 15. travnja 2019. i traje do 23. travnja 2019. godine. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.os-igkovacic-zg.skole.hr  u zakonskom roku.

 

Prijave s dokumentacijom poštom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića

Mesićeva 35, 10 000 Zagreb

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Plavšić  datum: 15. 4. 2019. 08:00

Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST

 

O rezultatima natječaja  raspisanog  za radno mjesto

 

 1. Učitelja hrvatskog jezika – natječaj od  25. 2.  do 5. 3. 2019. određeno puno radno vrijeme
 2. Učitelja engleskog jezika – natječaj od 25. 2. do 5. 3. 2019. određeno  puno radno vrijeme

 

Izabrani su:

 

 1. Alen Milković, prof. hrvatskog jezika, prima se na određeno radno vrijeme , na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika

 

 1. Gabrijela Crnjak, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti prima se na određeno radno vrijeme na radno mjesto učitelja engleskog jezika

 

 

 

                                                                        Ravnatelj: Darko Kovačević, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Plavšić  datum: 12. 4. 2019. 12:49
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaE-dnevnik


Anketa
Što biste željeli čitati na našoj web stranici?

Korisni linkovi

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju