preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zagreb

vijesti

Obavijest o rezultatima natječaja

Autor: Kristina Kos, 8. 11. 2019. 14:24

                  OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

                         MESIĆEVA 35, 10000 ZAGREB

                           TEL: 01 4680 643, FAX: 01 4680 646

                          e-mail: osigk-zg@os-igkovacic-zg.skole.hr

KLASA:112-07/19-01/1

URBROJ:251-151-19-1

 8. 11. 2019.

 

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog na

               stranicama HZZZ i škole dana 3. 10. 2019. god.

 

Izvješćujemo Vas da je po natječaju za radno mjesto:

 

učitelja hrvatskog jezika na neodređeno, puno radno vrijeme izabran Alen Milković, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanim sklopljen ugovor o radu

 

učitelja hrvatskog jezika na određeno, puno radno vrijeme izabrana Gabrijela Crnjak, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

učitelja matematike i fizike na neodređeno, puno radno vrijeme izabrana Jela Galić, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

učitelja povijesti na određeno,puno radno vrijeme izabran Tomislav Ćališ koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanim sklopljen ugovor o radu

 

učitelja geografije na određeno, puno radno vrijeme izabrana Lucija Starčević koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

učitelja engleskog jezika na određeno, puno radno vrijeme izabrana Balenović Kristin koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

učitelja njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme izabrana Juratek Zorislava koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu

 

                                           Ravnatelj    Darko Kovačević, prof.

 [više]

Obavijest o vrednovanju kandidata prijavljenih na natječaj

Autor: Administrator , 18. 10. 2019. 08:00

OBAVIJEST O VREDNOVANJU KANDIDATA

PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji je raspisan 3. 10. 2019. do 11. 10. 2019.  da će se vrednovanje obaviti za radno mjesto:

 

 

 1. Učitelja/učiteljicu njemačkog jezika u četvrtak, 24. 10. 2019. u 12,15 sati
 2. Učitelja/učiteljicu matematike i fizike u četvrtak, 24. 10. 2019. u 13,00 sati

-------------------------------------------------------------------------

 

 1. Učitelja/učiteljicu engleskog jezika u petak, 25. 10. 2019. u 13,00 sati

---------------------------------------------------------------------------

 

 1. Učitelja/učiteljicu povijesti u utorak 29. 10. 2019. u 13,00 sati

----------------------------------------------------------------------------

 1. Učitelja/učiteljicu geografije u utorak, 29. 10. 2019. u 12,15 sati

-----------------------------------------------------------------------------

 1. Učitelja/učiteljicu hrvatskog jezika na neodređeno vrijeme u srijedu, 30. 10. 2019. u 11,45

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 1. Učitelja/učiteljicu hrvatskog jezika na određeno vrijeme u četvrtak, 31. 10. 2019. u 13,00 sati.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Vrednovanje će biti usmeno, a  provest će se u prostorijama škole – soba ravnatelja.

 

 

                                  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 [više]

Natječaji

Autor: Martina Plavšić, 3. 10. 2019. 08:00

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10. ispr., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 13. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnika) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35 objavljuje:
 
 
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta
 
 
1. Učitelja/ice hrvatskog jezika, 1 izvršitelj,  na neodređeno, puno radno vrijeme
2. Učitelja/ice hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme
3. Učitelja/ice engleskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme
4. Učitelja/ice matematike i fizike, 1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme
5. Učitelja/ice povijesti, 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme
6. Učitelja/ice geografije, 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme
7. Učitelja/ice njemačkog jezika, 1 izvršitelj, na neodređeno, 15 sati tjedno radno vrijeme, rad u bolničkim odjelima.
 
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).
 
Uvjeti: Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/ 09., 92/ 10., 105/ 10., 90/ 11., 5./ 12., 16/ 12., 86/ 12., 126/12., 94/13., 152/ 14., 7/ 17., 68/ 18.)    i  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.).
 
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 
- Životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Dokaz o državljanstvu
- Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
- Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja
 
 
 
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
 
 
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, email adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Kandidat /kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121./17.), članka 48.f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.,  58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
 
 
 
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića. Na mrežnim stranicama Škole bit će objavljena obavijest i upute kandidatima o načinu, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja minimalno 5 dana prije datuma održavanja vrednovanja kandidata.
 
 
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedenog natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja.
 
Natječaj je otvoren od 3. listopada i traje do 10. listopada. 
 
Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:
 
Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35, s naznakom „za natječaj“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole   www.os-igkovacic-zg.skole.hr
 
 
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.
 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja

Autor: Martina Plavšić, 22. 5. 2019. 19:02

obavještavamo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice povijest koji je objavljen dana 15. 4. 2019. do 23. 4. 2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića izabran Tomislav Ćališ,

koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanim sklopljen ugovor o radu 10. 5.  2018.

 

Ravnatelj: Darko Kovačević, prof.

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelja povijesti

Autor: Martina Plavšić, 15. 4. 2019. 08:00

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13,  152/14. 07/17 i 68/18) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto (M/Ž)

 

 

 1. Učitelja povijesti (M/Ž) – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno 40 sati                                                       

                                                                                                      

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 

 • Životopis
 • Domovnica – kopija
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – kopija diplome
 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema članku 106., ne starije od  dana raspisivanja natječaja
 • Podaci o radnom stažu evidentiranom u HZMO

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1 do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017).

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje molbi je  (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj započinje 15. travnja 2019. i traje do 23. travnja 2019. godine. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.os-igkovacic-zg.skole.hr  u zakonskom roku.

 

Prijave s dokumentacijom poštom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića

Mesićeva 35, 10 000 Zagreb

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja

Autor: Martina Plavšić, 12. 4. 2019. 12:49

OBAVIJEST

 

O rezultatima natječaja  raspisanog  za radno mjesto

 

 1. Učitelja hrvatskog jezika – natječaj od  25. 2.  do 5. 3. 2019. određeno puno radno vrijeme
 2. Učitelja engleskog jezika – natječaj od 25. 2. do 5. 3. 2019. određeno  puno radno vrijeme

 

Izabrani su:

 

 1. Alen Milković, prof. hrvatskog jezika, prima se na određeno radno vrijeme , na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika

 

 1. Gabrijela Crnjak, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti prima se na određeno radno vrijeme na radno mjesto učitelja engleskog jezika

 

 

 

                                                                        Ravnatelj: Darko Kovačević, prof.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
E-dnevnik

Anketa
Što biste željeli čitati na našoj web stranici?
Korisni linkovi
Kalendar
« Studeni 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zagreb / Mesićeva 35, HR-10000 Zagreb / os-igkovacic-zg.skole.hr / ured@os-igkovacic-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju